Aydınlatma Metni


İşbu Aydınlatma KOTANLAR TRAKTÖR TARIM ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TARIM VE
HAYVANCILIK PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”)
tarafından müşterilerden, müşteri adaylarından, kefillerden, tedarikçilerden, ziyaretçilerden, şirket ile
iletişime geçen, internet sitesini ziyaret eden kişilerden elde edilen kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan
faaliyetler çerçevesinde işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin aydınlatma yükümlülüğünün yerine
getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Kotanlar Traktör (kotanlar.com / 0 346 226 45 75 / Gültepe
Mah. 45. Sanayi Sok. 7 A Blok No: 1A Merkez/Sivas) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda
toplanacak ve işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen; hukuka ve dürüstlük
kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için
işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve ilgili mevzuatta öngörülen veya
işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak aşağıda
belirtilen amaçlar için işlenmektedir.

 •  Ürün satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülebilmesi
 • Hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Gerektiğinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Şirket iç denetim ve soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi
 • Pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirket ile ilgili kişiler arasında yapılan sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • İlgili kişilerin talep ve şikayetlerinin takibi
 • Gerektiğinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanması için yapılması gereken faaliyetlerin yürütülmesi

Kişisel Verilerin Aktarımı


Yukarıda sayılan amaçlar için işlenen kişisel veriler yine aynı amaçlarla sınırlı olarak aşağıda belirtilen3. kişilere aktarılabilecektir:

 • İş Ortakları
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Tedarikçiler
 • İştirakler ve bağlı ortaklıklar
 • Topluluk Şirketleri

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler, müşterilerle yapılan satış sözleşmesi, müstahsil makbuzu, alış faturası, satış faturası,
kambiyo senedi, şikayet ve öneri formları, teknik destek talep formları, güvenlik kamerası kayıtları ve
www.kotanlar.com internet sitesinde bulunan iletişim formu yöntemleri kullanılarak elde
edilmektedir.

Kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya
ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri
sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kişinin kendisi
tarafından alenileştirilmiş olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin
zorunlu olması hukuki sebeplerine bağlı olarak işlenmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

 • Kanun’un 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
  öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
  gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
  edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesinin talep
  edilmesi halinde, bu durumunun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
  isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
  kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
  giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için şirket merkezinden edineceğiniz Veri Sahibi Başvuru
Formu’nu eksiksiz doldurarak ıslak imzalı bir şekilde elden, postayla veya noter kanalıyla Gültepe
Mah. 45. Sanayi Sok. 7 A Blok No: 1A Merkez/Sivas adresine ulaştırmanız gerekmektedir.


Yukarıda belirtilen şekilde yapılan başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde
ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak talebinize konu işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde,
Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.